website created by
orbie computers

 

  Az iskola belső rendje

A Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola rendtartása:

Vnútorný poriadok školy

Az iskola belső rendje

Az iskolai rendtartást és az iskola belső rendjét valamennyi tanuló köteles ismerni és megtartani.

1. A tanuló, mivel önként választotta továbbtanulásra ezt a tanulmányi intézetet, kötelező számára a rendszeres iskolalátogatás. Minden feladatát a tudása és adottsága szerint kell teljesítenie, hogy a legjobban készülhessen fel a választott szakmájára. A tanítás az iskola igazgatója által jóváhagyott órarend szerint zajlik.

2. A tanuló a tanítás kezdete előtt 15 perccel, azaz 7:35 órakor már az iskolában tartózkodik. Köteles az iskolába hordani tanszereit és tornafelszerelését. A tornaórára a tanár utasítása alapján tornaruhába, a szakképzésen a mester utasítása alapján munkaruhába öltözik.

3. Az iskolában és az iskolán kívüli foglalkozáson a tanuló tiszta és mértéktartó öltözékben, valamint rendezett hajviselettel jelenik meg.

4. A tanuló társaival szemben illedelmes és barátságos. Az iskola igazgatójával, az összes tanárával és az iskola többi alkalmazottjával szemben udvariasan viselkedik, köszönti őket. A hivatalos megszólítás igazgatónő, tanár úr, tanárnő. Köszönési formulák a szokásos társadalmi köszönés napszakok szerint:

 • Jó reggelt kívánok!
 • Jó napot kívánok!
 • Jó estét kívánok!

5. Az iskolába tilos nagyobb pénzösszeget, más értéktárgyakat, zsebrádiót, kártyát, egészségre veszélyes eszközöket behozni. Mobiltelefon használata tilos.

6. Tilos a dohányzás, alkoholos italok és narkotikumok fogyasztása, valamint azok terjesztése az iskola területén és az iskolán kívüli közös rendezvényeken.

7. A tanuló köteles óvni és kímélni az iskola vagyonát és berendezését, megkímélni tankönyveit, tanszereit. Az iskolai vagyon megkárosítása esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni. A megrongált vagy elveszett tankönyvekért meghatározott illetéket köteles fizetni.

8. A tanuló az osztályban az ülésrend szerint foglal helyet. Helyét csak az osztályfőnök vagy az előadó tanár engedélyével hagyhatja el.

9. A tanítás alatt a tanuló figyelmesen követi a tanár utasításait, aktívan bekapcsolódik az óra menetébe, de nem zavarja a tanítás folyását.

10. Ha felnőtt személy lép az osztályba a tanítás ideje alatt, a tanuló a nevezettet felállással köszönti, ugyanúgy a nevezett távozásánál. Rajzolásnál vagy írásbeli dolgozatnál a tanulók nem állnak fel!

11. A tanítás után a tanuló összeszedi a szemetet, bezárja az ablakot, székeket az asztalra helyezi és tiszta helyet hagy maga után.

12. Az osztálytermekben a kijelölt hetesek ügyelnek a következőkre:

 • gondoskodnak a krétáról, porrongyról,
 • minden óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
 • szünetekben kiszellőztetik az osztályt, lemossák a táblát,
 • a szünetekben a tanár utasítása alapján biztosítják a szükséges segédeszközöket, amelyeket az óra után visszavisznek,
 • a tanítás után ügyelnek arra, hogy a tanulók kitisztítsák padjaikat, a székeiket feltegyék a padra, becsukják az ablakokat, és rendben hagyják el az osztályt,
 • a leltári tárgyak bárminemű megkárosítását jelenteni kötelesek az osztályfőnököknek.

13. Az iskolai tanulmányutak, kirándulások, sport- és kulturális rendezvények alkalmával a tanuló mindenkor betartja a tanárok ill. a pedagógiai felügyeletet ellátó felnőttek utasításait. Engedély nélkül a tanuló a rendezvényről nem távozhat.

14. Versenyeken és iskolán kívüli rendezvényeken a tanuló az iskolát képviseli. Igyekszik iskolájának példamutató viselkedésével is becsületet és jó hírnevet szerezni.

15. A tanuló csak az osztályfőnök, vagy az óraadó tanár tudtával és engedélyével távozhat az iskolából. Ha a diák előre ismert ok miatt nem vehet részt a tanításon, vagy a szakképzésen, a szülő ill. a tanuló más törvényes képviselője (gyámja) írásban kérje a tanítás alóli felmentését. Ha a diák előre nem látott ok miatt nem vehet részt a tanításon vagy a szakképzésen, a szülő 5 napon belül köteles az osztályfőnökkel (mesterrel) közölni a hiányzás okát, igazolni azt! A diák a tanításról való hiányzást mindig írásban köteles igazolni. Ezt elmulasztva, az esetet igazolatlan hiányzásként kezelheti az iskola. Az igazolatlan hiányzások büntetése:

 • 3 – 4 óra - osztályfőnöki megrovás
 • 5 – 8 óra - igazgatói megrovás
 • 1 – 2 nap - kettes magaviseleti osztályzat
 • 3 – 5 nap - hármas magaviseleti osztályzat
 • 5 nap felett - feltételes kizárás és hármas magaviseleti osztályzat

Ha a diák, aki valamelyik hónapban igazolatlanul 15 órát hiányzik, abban a hónapban nem jogosult a családipótlékra, a szülőre pénzbüntetést szabnak ki.

16. Az orvosi igazolásokat minden tanuló az ellenőrző könyvecskébe köteles íratni.

17. A tanuló köteles az osztályfőnöknél lakhelyének, valamint egyéb személyi jellegű adatának változását jelenteni.

18. A tömegközlekedési eszközökön a tanuló fegyelmezetten viselkedik, szem előtt tartja a közlekedési előírásokat. Az útitársaival szemben tisztelettudó és segítőkész.

Dunaszerdahely, 2022. szeptember 1.

Mgr. Vida Aranka
igazgató